Vedtekter for Bipolarforeningen Norge

Revidert på årsmøte 23. april 2017.

§ 1 Organisasjonens navn og formål:

1.1

Organisasjonens navn er Bipolarforeningen Norge.

1.2

Bipolarforeningen Norge er en frivillig medlemsorganisasjon som er partipolitisk uavhengig. Vi skal fremme informasjon, utdanning og bevissthet om dagens kunnskap og behandling av

bipolar lidelse. Vi er til for mennesker som har en bipolar lidelse, deres pårørende, studenter, fagpersoner og andre som har interesser på dette området. Vi er en brukerstemme for de som har denne lidelsen, og skal være en tilgjengelig støtte for de som rammes av bipolar lidelse.

§ 2 Foreningens oppgaver:

2.1

Å jobbe samfunnspolitisk med psykisk helseproblematikk, med spesielt vekt på bipolar lidelse. Foreningen skal, hvis mulig, aktivt støtte og delta i forskningsprosjekter knyttet til bipolar

lidelse og formidling av resultatene av slik forskning. Arbeide for at brukere og pårørendes erfaringer og kunnskap om psykiske lidelser skal bli hørt og vektlagt hos myndigheter og helsetjeneste. Formålet er at behandlingstilbud, behandlingsopplegg og helsereformer alltid vektlegger brukernes og pårørendes perspektiv og erfaringer og likestiller denne kunnskapen med den etablerte fagkunnskapen.

§ 3 Medlemskap og kontingent:

3.1

Alle som ønsker, uavhengig av diagnose, bakgrunn og alder, kan tegne medlemskap i foreningen. Personer under 15 år må ha foreldresamtykke for å bli medlem.

Det kan tegnes følgende medlemskap:

- Hovedmedlemskap – gir en stemme

3.2

Medlemskap tegnes ved forskuddsvis innbetaling av kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

3.3

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

3.4

Medlemmene har følgende rettigheter:

• Delta med talerett på foreningens medlemsmøter

• kan benytte seg av Bipolarforeningen Norges medlemstjenester

3.5

Medlemslister er konfidensielle. Informasjon fra disse skal kun håndteres internt i styret.

3.6

Bedrifter eller institusjoner innen offentlig og privat virksomhet kan støtte foreningens virksomhet gjennom økonomisk bistand eller på annen måte.

3.7

Organisasjonens virksomhet finansieres gjennom medlemskontingent, offentlige tilskudd og gjennom midler fra andre interesserte.

§ 4 Årsmøtet

4.1

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mai.

4.2

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme. For at et vedtak skal være gyldig må det , dersom ikke annet fremgår av vedtektene, være

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Årsmøtet skal:

• Velge dirigent, sekretær og eventuelt andre funksjonærer

• Behandle foreningens årsmelding og regnskap

• Fastsette kontingent og behandle budsjett for kommende årsmøteperiode

• Behandle saker på den vedtatte dagsordenen

• Velge en valgkomité på inntil tre personer. Leder for komiteen skal velges samtidig, og

denne skal forestå valget på neste landsmøte. Funksjonstiden for alle komitémedlemmer er

to år.

• Velge styre (jfr også §6)

4.3

Styret innkaller til årsmøte med minst 6 ukers varsel til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt til styret senest fire uker før årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøte.

4.4

Årsmøtet består av styret og medlemmer av Bipolarforeningen. For å ha stemmerett må medlemmet ha vært medlem i minimum 6 måneder.

4.5

Med mindre annet er bestemt er et vedtak gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller dersom årsmøtet vedtar dette. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

4.6

Alle medlemmer som har betalt sin kontingent i inneværende år har adgang til årsmøtet. Disse har talerett, men ikke stemmerett. Styret kan invitere andre personer og media til å være tilstede. I tillegg inviteres valgkomiteen.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

5.1

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 4 ukers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. Innkalling av medlemmene til ekstraordinært årsmøte samt dagsorden offentliggjøres gjennom nettsiden til Bipolarforeningen Norge.

§ 6 Styret

6.1

Bipolarforeningen Norge ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Medlemmene av styret utfører sine oppgaver på ̊ en frivillig (ubetalt) basis, men de kan motta reisetilskudd for å delta på møtene i styret. Dette styres av foreningens økonomi. Styret bør besta ̊ av leder, 5 styremedlemmer og inntil 3 varaer. I det sittende styret skal det være flertall av brukere/pårørende. For at det sittende styret skal være vedtaksdyktige må ̊ det alltid være flertall av brukere/pårørende som stemmer i aktuelle saker. Det skal søkes å ha både brukere, pårørende og fagfolk i styret. Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

6.2

Styret velges for to år, med mulighet for gjenvalg. Det er ønskelig at styret skiftes ut med to medlemmer av gangen, slik at kontinuitet sikres.

6.3.

Styret skal holde minimum 4 styremøter i året og når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret skal sette alle interne retningslinjer som de anser nødvendig.

§ 7 Styrets oppgaver

7.1

Iverksette årsmøtets bestemmelser. Lede organisasjonens virksomhet arrangementer, møter, sosiale samlinger, etc. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. Administrere og føre nødvendig kontroll med Bipolarforeningen Norges økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Representere Bipolarforeningen Norge utad.

§ 8 Habilitet

8.1

En person som har tillitsverv i foreningen, må ikke delta i behandlings- eller beslutningsfasen i saker som kan ventes å ha særlig økonomisk eller annen gevinstrelatert betydning for vedkommende selv eller nærstående til vedkommende. Andre habilitetsspørsmål skal avgjøres i tråd med organisasjonens retningslinjer for vurdering av habilitet.

§ 9 Opphør av medlemskap

9.1

Utestengelse eller sanksjoner kan iverksettes overfor medlemmer som setter seg ut over organisasjonens vedtekter eller vedtak, eller opptrer på en måte som er egnet til å skade Bipolarforeningen Norges målsettinger og/eller virksomheten innad og utad.

9.2

Krav fra enkeltmedlemmer eller styrer om sanksjoner overfor et medlem skal behandles på følgende måte:

Saken skal fremmes for, og behandles av, fylkeslagets styre. Styret sender sin innstilling til sentralstyret for videre behandling. Medlemmet det gjelder har rett til å uttale seg før vedtak fattes.

9.3

Styret kan i særlige tilfeller ved minst 2/3 flertall og med øyeblikkelig virkning ekskludere, utelukke eller suspendere medlemmer.

§ 10 Personlig ansvar

10.1

Verken tillitsvalgte eller organisasjonens medlemmer er personlig ansvarlig for organisasjonens økonomiske anliggender, med mindre det foreligger kriminelle forhold eller grov uaktsomhet.

Regnskap føres og økonomien styres i hht. regnskapsloven.

10.2

Enhver person som har tillitsverv i foreningen, skal iaktta den nødvendige taushet om fortrolige forhold og/eller forhold av personlig karakter som vedkommende har fått kunnskap om gjennom tillitsvervet.

10.3

Alle arrangementer for barn og ungdom skal ha nulltoleranse for alkohol og andre rusmidler. Foreningens arrangementer skal være alkohol- og rusfrie og styremedlemmene/arrangørene skal ikke opptre påvirket av alkohol eller andre rusmidler når de representerer foreningen utad.

§ 11 Medarbeidere

11.1

Styret har ansvar for å ansette medarbeidere.

11.2

Bipolarforeningen Norge v/foreningens regnskapsfører utbetaler lønn, og er ansvarlig for skattetrekk og arbeidsgiveravgift i hht. gjeldende regler. Bipolarforeningen Norge har kun ett hovedregnskap.

11.3

Ansatte kan ikke velges som medlemmer eller vara til landsstyret.

§ 12 Oppløsning

12.1

Oppløsning av foreningen må besluttes av årsmøtet på to påfølgende landsmøter, hver gang med tre fjerdedels flertall av de avgitte stemmer, og etter innstilling fra sentralstyret. Før landsmøtet behandler spørsmål om oppløsning, skal medlemsmøter i alle fylkeslag ha uttalt seg om spørsmålet.

12.2

Opphører organisasjonen, skal midlene anvendes til beste for psykisk helse, etter beslutning av det siste landsmøtet som gjør endelig vedtak om oppløsning. Videre skal gavemidler mottatt iht. skatteloven § 6-50 anvendes til det formål de er gitt til.

§ 13 Endring av vedtektene

13.1

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.